oor ons

Die Breytenbach Sentrum is ’n multidissiplinêre kultuursentrum vir opleiding in, en omgang met beeldende kunste, musiek, drama en skryfkuns. Kom deel in gesprekke, idees, opleiding en werkswinkels en kom beleef kuns, musiek en drama.

ons kompas

Die Breytenbach Sentrum is nie ’n plek van opgee, afgee of weggee nie, dit gaan oor aangee. Nie om verdeel of opdeel nie, maar om deelname en deelword.

ons visie

Om ʼn vennootskapgebaseerde, multidimensionele kultuursentrum te skep wat fasiliterend tot gemeenskapsontwikkeling en -trots is. Die doelwitte kom op die volgende neer:

 • Die vestiging en instandhouding van ʼn multidimensionele kultuursentrum
 • Volhoubare plaaslike, nasionale en internasionale ondersteuning vanuit saakmakende belangesfere
 • Volhoubare effektiewe bestuur deur middel van demokratiese deelhouer-inspraak en deursigtige en kreatiewe uitvoering van operasionele take binne gegewe wetlike raamwerke
 • Die aanbied van unieke kultuurprogramme tot bemagtiging van individue, groepe en gemeenskappe komplimenterend en integrerend tot bestaande ontwikkelingsaktiwiteite in die groter omgewing.

ons missie

Die Sentrum beoog om deur sy missie die volgende uitsette te bereik:

 • Die erkenning en instandhouding van die Breytenbach kulturele nalatenskap
 • Die bemagtiging van die totale gemeenskap deur middel van uitnemende multidimensionele kultuurprogramme en projekte
 • Die volhoubare instandhouding van die sentrum fasiliteite en -terrein as ʼn internasionale kultuurtoerisme-bestemming.

ons waardes en beginsels

Die visie en missie van die Breytenbach Sentrum neem as basis die volgende waardes en beginsels:

 • Kultuur as basiese bousteen van volledige menswees
 • Alle kulture en kultuurgoedere
 • Uitnemendheid as bemagtigingsinstrument en
 • Vryheid van spraak

ons trust- en direksielede

TRUST
Almero Oosthuizen (voorsitter)
Johan Conradie
Dr Amanda Swart

DIREKSIE
Louis Duvenage (voorsitter)
Dr Johan Anker
Olivia le Cordeur
Prof Louise Viljoen
Andre Wagner
Francois Lötter

BESKERMHEER
Hempies du Toit